การติดตามผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 

  สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้สมัครสมาชิกและเข้าระบบที่นี่  

  วัตถุประสงค์
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับการกรอกข้อมูลลงในระบบการติดตามผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้ อปท. ทั่วประเทศ กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) จำนวน 4 ด้าน 8 ภารกิจ
ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่
  1) ถนน
  2) แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  3) ระบบประปาหมู่บ้าน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
  3) งานสาธารณสุขมูลฐาน
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 ภารกิจ ได้แก่
  1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ภารกิจ ได้แก่
  1) ระบบบำบัดน้ำเสีย
โดยข้อมูลที่ อปท. ทั่วประเทศ ได้กรอกข้อมูลเข้าในระบบการติดตามผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจที่ อปท. ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สปน. จะดำเนินการวิเคราะห์ ประมวลผล เปรียบเทียบในภาพรวม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) การประเมินประสิทธิภาพ สมรรถนะการปฏิบัติงานของ อปท. และตลอดจนผลลัพธ์ ผลกระทบ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ และกำหนด
นโยบายในการดำเนินงานการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

 

  การเข้าสู่ระบบการติดตามผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

การเข้าระบบผ่านระบบล็อกอิน และรหัสผ่าน ที่ต้องการรักษาข้อมูลของ อปท.
หากท่านยังไม่มีรหัสล็อกอินและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ คลิกที่นี่
 


 
เข้าระบบผ่านระบบล็อกอิน และรหัสผ่าน
   
รหัสล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
 
   
  หากท่านยังไม่มีรหัสล็อกอินและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ คลิกที่นี่